Take-off Conference Chapter 2

 
สัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2
"Take-off Conference Chapter 2 : Ascending to the new height"
วันที่ 13 - 14 กันยายน 2562
ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
**************************
 
 
 
            งานสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน เป็นงานสัมมนาประจำปีของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน ได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมและระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินการที่ผ่านมาของ กพท. โดยในปีนี้การจัดสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการจากแนวทางการกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการบินร่วมกันในอนาคต

 
เอกสารประกอบการสัมมนา

       Take off-แนวทางการบริหาร และการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทยในอนาคต โดย นายจุฬา สุขมานพ
 
       Take off ห้องย่อย1 การพัฒนาระบบการจัดการด้านนิรภัยการบินของประเทศไทย
 
       Take off ห้องย่อย1 มาตรฐานปฏิบัติการบิน
 
       Take off ห้องย่อย1 มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่
 
       Take off ห้องย่อย2 การกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
 
       Take off ห้องย่อย3 การให้บริการการเดินอากาศ
 
       Take off ห้องย่อย3 การขนส่งวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
 
       Take off ห้องย่อย3 การดำเนินการสนามบิน
 
       Take off ห้องย่อย3 การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน
 
       Take off ห้องย่อย4 การกำกับดูแลหน่วยซ่อม
 
       Take off ห้องย่อย4 การพัฒนาระบบการจัดการด้านนิรภัยการบินของประเทศไทย
 
       Take off ห้องย่อย4 การรับรองการผลิต